RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK

RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK

Project number: 1061

Status: Сompetition project

Client: Trust Fund of Future Generations in the Republic of Sakha (Yakutia), organizer: “Center” Agency for Strategic Development

Address: Lenin Square, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia)

Indicators: area between Prospekt Lenina, Yaroslavskogo Str., Kirova Str. and Ammosova Str. –16 680 m2, area around the Lenin Monument – 6 800 m2

Appointment: 2019

Completion: 2019

Architects: Vladimir Plotkin, Sergey Uspensky, Natalya Tolmachyova, Alexey Borodushkin, Elena Bykova, Denis Chernov, Alexey Platonov, Elena Filipcheva, Mikhail Pankratyev, Sergey Pospelov, Olga Chilikina, Kirill Tolkachyov, Dmitry Kuznetsov, Ekaterina Bulanova, Ekaterina Andriyanova, Vera Uspenskaya

Collaboration: RPII Yakutproekt, ОАО; and LSTK-Proekt, ООО

Awards: 1st Prize (in consortium ТУЙМААДА | TUYMAADA)

RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK
RECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSKRECONSTRUCTION OF THE LENIN SQUARE IN YAKUTSK